Regulamin sklepu internetowego Amilaut

Regulamin Sklepu Internetowego Amilaut.pl

Spis Treści:

I. Wstęp

II. Definicje

III. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu

IV. Przedmiot świadczonych usług

V. Moment zawarcia umowy i zakres świadczonej usługi

VI. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu

VII. Gwarancja i reklamacje dotyczące Produktów zakupionych w Sklepie

VIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu

IX. Odpowiedzialność za wady Produktu.

X. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną

XI. Oświadczenia

XII. Prawa autorskie

XIII. Zasady publikowania opinii

XIV. Postanowienia końcowe

I. Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin został stworzony w oparciu o powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polski prawo, jego celem jest określenie zakresu praw i obowiązków korzystających ze Sklepu Użytkowników oraz odpowiedzialności, obowiązków i kompetencji podmiotu prowadzącego Sklep.
 3. Każdy Użytkownik korzystający ze Sklepu ma obowiązek zarówno do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, jak i także respektowania jego zapisów.
 4. Przedmiotem działalności Sklepu jest między innymi sprzedaż biżuterii na aparaty słuchowe oraz aparaty słuchowe.
 5. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie, oraz administratorem danych osobowych Użytkowników jest AMILAUT.
 6. Niniejszy Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem https://amilaut.pl/regulamin-sklepu-internetowego-amilaut
 7. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, zobowiązując się do niepodejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności do ingerowania w zawartość Sklepu, w tym w konta innych Użytkowników, w elementy techniczne systemu informatycznego, do podawania nieprawdziwych danych, czy też korzystania z cudzych instrumentów płatniczych lub środków finansowych w celu dokonywania płatności za produkty. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, ani sprzecznych z dobrymi obyczajami.

II. Definicje

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 1. Użytkownik – Osoba korzystająca ze Sklepu oraz jego funkcjonalności, w szczególności osoba rejestrująca się w Sklepie lub przekazująca za pośrednictwem wskazanych na stronie kanałów komunikacji (m.in. formularz, adres e-mail, itp.) zapytania bądź składająca Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez amilaut, pod adresem https://amilaut.pl/sklep/
 3. AMILAUT – oznacza firmę CEIDG Amilaut Martyna Szajbner prowadzoną przez Martynę Szajbner, NIP 1231062326, REGON 143154809 z siedzibą na alei „Solidarności” 60, 00-240 Warszawa. Amilaut jest podmiotem prowadzącym Sklep oraz przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Konto – stworzone dla Użytkownika w ramach Sklepu pod unikalną nazwą (login) konto umożliwiające korzystanie z usług oferowanych przez Sklep, w szczególności dokonywania zakupu oferowanych Produktów;
 5. Hasło – ciąg znaków, znany wyłącznie uprawnionemu Użytkownikowi, niezbędny do zalogowania się Użytkownika do Konta w Sklepie, uwierzytelniony w Sklepie.
 6. Rejestracja Użytkownika – proces polegający na poprawnym wypełnieniu przez Użytkownika Formularza Rejestracyjnego, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.
 7. Produkty – wszystkie typy produktów oferowanych w Sklepie Amilaut m.in produkty fizyczne oraz elektroniczne (wirtualne)
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).
 10. Usługa – świadczona drogą elektroniczną usługa za pomocą systemów teleinformatycznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 11. Umowa – umowa sprzedaży prawa dostępu do Produktu (treści cyfrowej) lub umowa o świadczenie Usług, zawierana pomiędzy Amilaut a Użytkownikiem za pomocą środka porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające do zawarcia Umowy (oferta zawarcia Umowy).

III. Zasady ogólne korzystania ze Sklepu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Sklep stanowi techniczną platformę umożliwiającą dokonywanie zakupu Produktów oferowanych w Sklepie.
 3. Warunkiem korzystania ze Sklepu i z Usług świadczonych przez Sklep przez Użytkownika jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Korzystanie z usług oferowanych w Sklepie może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny (wyszczególnienie odpłatnych i nieodpłatnych usług zamieszczono poniżej w Regulaminie).
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się AMILAUT w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie (m.in. korzystanie z formularza kontaktowego, usługi świadczone drogą elektroniczną), Użytkownik powinien:
  a) Posiadać urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu tj. komputer stacjonarny, laptop, telefon komórkowy, tablet itp.,
  b) Posiadać adres e-mail, przeznaczony w szczególności do kontaktu z AMILAUT,
  c) Posiadać dostęp do sieci Internetowej,
  d) Posiadać dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej.
 6. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wykonania Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu oraz nabycia Produktów tam dostępnych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 8. Każdy Użytkownik, który chce skorzystać z Usług świadczonych przez AMILAUT, ma możliwość dokonania rejestracji w Sklepie lub dokonania zakupu podając dane konieczne do zrealizowania Zamówienia m.in.: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy (opcjonalnie), dane korespondencyjne, telefon, adres e-mail, NIP (opcjonalnie).
 9. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie. Konta są niezbywalne.
 10. AMILAUT nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Użytkowników informacji nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych.

IV. Przedmiot świadczonych Usług

 1. AMILAUT świadczy Usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną) prowadzenia konta Użytkownika oraz formularza Zamówienia.
 2. AMILAUT świadczy Usługi, o których mowa w ust. 1 nieodpłatnie.
 3. AMILAUT niezależnie od Usług świadczonych drogą elektroniczną, wskazanych w ust.1 powyżej, świadczy Usługi o charakterze odpłatnym, w szczególności sprzedaż Produktów oferowanych w Sklepie.

V. Moment zawarcia Umowy i zakres świadczonej Usługi

 1. Korzystanie ze Sklepu poprzez złożenie Zamówienia oraz dokonanie zakupu Produktów wymaga dokonania rejestracji w Sklepie lub podania danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 2. W celu dokonania rejestracji w ramach Sklepu należy podać wymagane dane jak: Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, hasło oraz zaakceptować Regulamin. W przypadku realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika nieposiadającego konta konieczne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy (opcjonalnie), dane korespondencyjne, telefon, adres e-mail.
 3. Podanie adresu e-mail przez Użytkownika celem skorzystania z Usług oraz zakupu Produktów jest niezbędne.
 4. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi w postaci prowadzenia Konta Użytkownika następuje poprzez podanie danych osobowych Użytkownika, a następnie akceptację Regulaminu i skorzystanie z funkcjonalności o nazwie „zarejestruj się”.
 5. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży Produktu zostają zawarte na czas nieoznaczony.
 6. Użytkownik może korzystać z Konta z chwilą zakończenia Rejestracji. Konto Użytkownika nie wymaga dodatkowej aktywacji mailowej.
 7. AMILAUT może rozwiązać umowy, o których jest mowa w ust. 5, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.

VI. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Użytkownikowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu. Użytkownik w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka, gdzie Użytkownik przenosi Produkty, które zamierza zamówić. Użytkownik może w każdej chwili obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez: (i) wypełnienie formularza Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu: https://amilaut.pl/zamowienie/ oraz (ii) potwierdzenie zakupu za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”.
 3. Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza Zamówienia zostaną wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adresy poczty elektronicznej. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji Zamówienia. AMILAUT zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Zamówienia, jeżeli dane podane przez Użytkownika w formularzu będą niepełne lub uniemożliwiają realizację Zamówienia.
 4. Złożenie Zamówienia może nastąpić również za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 5. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy przez Użytkownika. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez AMILAUT, o czym Użytkownik jest informowany poprzez wiadomość mailową od AMILAUT potwierdzającą przyjęcie oferty od Użytkownika, otrzymanie płatności od Użytkownika oraz otrzymanie od Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu przez AMILAUT płatności od Użytkownika za zakupione Produkty.
 6. Każda transakcja (Umowa) będzie potwierdzona Fakturą VAT lub paragonem.
 7. Wszystkie podane ceny Produktów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena danego Produktu nie zawiera kosztów dostawy (o ile taka dostawa znajduje zastosowanie), które są doliczane do ostatecznej ceny Zamówienia w zależności od wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy, wartości Zamówienia i obowiązujących w dniu Zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Składając Zamówienie, Użytkownik jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość Zamówienia.
 8. Wysyłka Produktu (dostępu do Produktu) następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Użytkownika i przyjęciu Zamówienia do realizacji, tj. do 48 godzin od chwili otrzymania płatności (w dni robocze) i przyjęcia Zamówienia do realizacji, o ile Użytkownik wyraził zgodę na zapewnienie mu dostępu do Produktów przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, za utratą tego prawa. Jeżeli Użytkownik, któremu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy nie wyrazi opisanej powyżej zgody, wysyłka Produktu nastąpi po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 9. Z przyczyn niezależnych od AMILAUT termin realizacji Zamówienia określonego w ust. 8 może ulec przedłużeniu. AMILAUT poinformuje Użytkownika o przyczynie przedłużenia terminu realizacji Zamówienia oraz określi nowy termin realizacji. W przypadku, gdyby i ten czas miał ulec wydłużeniu, AMILAUT zobowiązuje się do powiadomienia Użytkownika, w celu dalszych ustaleń.
 10. Zapłaty za Zamówienie można dokonać za pośrednictwem systemu płatności online Przelewy24, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu, a którego właścicielem jest PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań (KRS: 0000347935).
 11. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia. AMILAUT zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, mogą zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby AMILAUT lub na adres e-mail podany w Regulaminie. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, może skorzystać z formularza prawa odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez AMILAUT nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 4. Wszystkie zwroty powinny zostać wysłane na adres siedziby AMILAUT, czyli ODDZIAŁ ŚRÓDMIEŚCIE, aleja „Solidarności” 60, 00-240 Warszawa.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku: (i) nabycia Produktu dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do wykonania prawa odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez AMILAUT o utracie prawa odstąpienia od Umowy lub (ii) zawarcia Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługa została wykonana za wyraźną zgodą konsumenta lub o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez AMILAUT utraci prawo odstąpienia od Umowy.

IX. Odpowiedzialność za wady Produktu.

 1. AMILAUT ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, mogą skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec AMILAUT na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. Dla pozostałych Użytkownika rękojmia jest wyłączona.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
 4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
 5. AMILAUT ustosunkuje się do żądania Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Użytkownika reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Użytkownik otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, AMILAUT zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

X. Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Reklamacje dotyczące: rejestracji, potwierdzenia tożsamości oraz innych spraw związanych z dostępem i korzystaniem ze Sklepu należy składać pod adres e-mail martyna.szajbner@gmail.com lub na adres pocztowy AMILAUT wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. AMILAUT udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. AMILAUT poinformuje reklamującego na adres skrzynki elektronicznej reklamującego lub pisemnie na adres nadawcy składającego reklamację, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie skomplikowana oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.
 3. Uwagi związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu Sklepu lub uwagi związane ze świadczonymi Usługami w ramach Sklepu mogą być zgłaszane przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty zdarzenia, lub wykrycia nieprawidłowości, poprzez zgłoszenie zawierające opis zdarzenia i treść uwagi pod adres AMILAUT.
 4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z RODO, na zasadach opisanych szczegółowo w dokumencie „Polityka Prywatności” dostępnym w Sklepie.

XI. Oświadczenia

 1. AMILAUT zobowiązuje się do obsługi Sklepu z jak największą starannością.
 2. AMILAUT nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników sprzeczne z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 3. AMILAUT nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia wywołane działaniem siły wyższej, bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 4. AMILAUT nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Sklepu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 5. AMILAUT ma prawo zastosowania przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu w przypadku przeprowadzania modernizacji, konserwacji strony, a także w wypadku zaistnienia innej usprawiedliwionej okoliczności. Jeśli AMILAUT będzie planował dłuższą przerwę techniczną w funkcjonowaniu Sklepu (tj. dłuższą niż 24 godziny w miesiącu) zawiadomi o tym Użytkownika poprzez wysłanie do niego wiadomości e-mail.
 6. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, Umowy lub w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, w szczególności w przypadkach nieudanych prób zalogowania do Konta, AMILAUT ma prawo natychmiastowego zablokowania Konta w Sklepie. Zablokowanie dostępu do Konta oznacza zawieszenie dostępu do świadczonych usług.
 7. Odblokowanie dostępu do Sklepu jest możliwe poprzez pisemny kontakt Użytkownika z AMILAUT. Po odblokowaniu dostępu do Sklepu Użytkownik w pełni korzysta z zawieszonych usług.
 8. AMILAUT nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez nieuprawnione osoby trzecie.
 9. Aktualnie obowiązujące po zmianie wersje Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie danej wersji, są dostępne pod adresem martyna.szajbner@gmail.com
 10. Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przesyłana do Użytkownika (na adres e-mail zarejestrowany w Sklepie), nie później niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed dokonaniem tej zmiany.
 11. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania Użytkownikowi informacji przez AMILAUT o zmianie Regulaminu.
 12. W sytuacji, gdy Użytkownik nie wypowie Umowy w terminie, o którym mowa jest powyżej, przyjmuje się, że wyraża on zgodę na wprowadzone zmiany i są one dla niego wiążące od daty ich wejścia w życie.

XII. Prawa autorskie

 1. Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, poza plikami wyraźnie przeznaczonymi do samodzielnego uzupełnienia i wykorzystania, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Sklepie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie usługi, treści (teksty, zdjęcia, znaki, nazwy, elementy graficzne, logotypy, ilustracje itp.), oprogramowanie znajdujące się na stronie Sklepu, stanowiące własność intelektualną AMILAUT oraz osób trzecich, podlegają ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo oraz mogą być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 4. Korzystanie ze Sklepu nie powoduje nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do utworów, baz danych, programów, narzędzi i znaków towarowych oraz logotypów w nich zawartych. Użytkownik może korzystać ze Sklepu w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa oraz na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. AMILAUT nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach i Usługach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
 6. Zabronione jest publikowanie w Sklepie opinii, które naruszają prawa podmiotów trzecich, w tym renomę oraz inne dobra osobiste podmiotów trzecich. Zabronione jest zamieszczanie w Sklepie opinii reklamujących inne strony internetowe lub podmioty, a także opinii zawierających dane osobowe jakichkolwiek osób.

XIII. Zasady publikowania opinii

1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad
poprawniej polszczyzny.

2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów
Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na
sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza,
czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej
zwłoki.
5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z
autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.
7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie  ienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za
wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym.
8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno
pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Spory wynikłe z korzystania ze Sklepu będą rozpatrywane przez właściwy sąd, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Użytkowników nie będących konsumentami oraz nie będących osobami o których mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę AMILAUT.
 2. AMILAUT dopuszcza możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporu z konsumentem. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu Konsumentem a AMILAUT, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep podaje łącze do unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. AMILAUT nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 11.08.2022.
 6. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony, do czasu uchylenia bądź zmiany.
 7. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi w formie elektronicznej. Użytkownik ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych. Regulamin jest również dostępny pod adresem https://amilaut.pl
Otwórz czat
Potrzebujesz pomocy?
Amilaut - Usłysz więcej!
Zarezerwuj wizytę u naszego audiologa, który przeprowadzi badanie słuchu i omówi opcje leczenia.